Afbeelding
Windpark Goyerbrug

Meerderheid gemeenteraad Houten geeft voorkeur aan uitstel besluit Windpark Goyerbrug

13 oktober 2021 om 16:45 Politiek

HOUTEN Tijdens het RondeTafelGesprek (RTG) van 12 oktober is duidelijk geworden dat een meerderheid van de gemeenteraad van Houten er de voorkeur aan geeft om pas een besluit over Windpark Goyerbrug te nemen als het Rijk nieuwe windturbinenormen heeft vastgesteld. Naar verwachting zijn deze normen pas over anderhalf à twee jaar bekend.

Annette Stolk – de Vries 

Rekening houdend met de vergunningprocedure en een mogelijk daarop volgende procedure bij de Raad van State zal dit betekenen dat er pas over drie à vier jaar een onherroepelijke omgevingsvergunning zou kunnen zijn. Een nieuwe onderbouwing van de (aangepaste) windturbine is ingewikkeld en het is pas zeker of dit op de juiste wijze is gebeurd als de Raad van State daar een uitspraak over heeft gedaan.

NEVELE ARREST Wethouder Hilde de Groot besprak woensdagavond de vier opties die middels een raadsinformatiebrief Windpark Goyerbrug van 28 september jl. aan de gemeenteraad waren voorgelegd. De in de raadsinformatiebrief genoemde ‘marsroutes’ waren opgesteld vanwege het ‘Nevele-arrest van het Europese Hof van Justitie. Daaruit bleek dat voor de windturbinebepalingen van het landelijke Activiteitenbesluit (de normen voor geluid, slagschaduw, externe veiligheid en lichtschittering) een milieurapportage (mer)vereist is. Die mer-beoordeling heeft nooit plaatsgevonden. Dit betekent dat er voor Windpark Goyerbrug een nieuw besluit genomen moet worden op de liggende vergunningaanvraag uit 2019.

SDE De voor het project Windpark Goyerbrug toegekende subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) en de daarmee gepaard gaande deadline zorgt voor nog meer druk op de ketel. Het verliezen van de deadline zou einde project betekenen. De initiatiefnemer van het windpark liet tijdens de RTG weten dat de oorspronkelijke deadline van juni 2022 door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) inmiddels is uitgesteld is tot 1 januari 2023.

OPTIES De vier opties die voorlagen waren de volgende:

Zo spoedig mogelijk een nieuw besluit nemen op de aanvraag. Hiervoor zal nader onderzoek moeten plaatsvinden en deze onderzoeken zullen als nadere onderbouwing aan de lopende aanvraag moeten worden toegevoegd. Deze optie betekent dat de gemeenteraad begin 2022 een ontwerpbesluit neemt en later in 2022 een definitief besluit.

Een nieuw besluit nemen op de aanvraag, maar besluitvorming uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. In deze optie neemt de gemeente het ontwerpbesluit op zijn vroegst rond de zomer van 2022 en het definitieve besluit in 2023.

Pas een nieuw besluit nemen op de aanvraag als de nieuwe windturbinenormen door het rijk zijn vastgesteld.

Het besluit over laten aan de provincie. De provincie Utrecht heeft in 2018 omwille van de snelheid de gemeente Houten gemachtigd om de vergunning voor Windpark Goyerbrug zelf ter hand te nemen. Deze machtiging kan op eigen initiatief van de provincie dan wel op verzoek van de gemeente of initiatiefnemer weer worden ingetrokken.

MEERDERHEID Tijdens de RTG bleek een meerderheid van de gemeenteraad (VVD, CDA, ITH, HA!, SGP en Groep Aanen) dus te kiezen voor optie nummer drie, pas een nieuw besluit nemen op de aanvraag als de nieuwe windturbinenormen door het rijk zijn vastgesteld. ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks spraken hun voorkeur uit voor optie 1, zo spoedig mogelijk een nieuw besluit nemen op de aanvraag . De initiatiefnemer van het Windpark Goyerpark liet tijdens de RTG al weten de provincie te vragen het besluit over te namen als het college van burgemeester en wethouders besluit de meerderheid van de gemeenteraad te volgen met optie drie.

COLLEGEBESLUIT Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders te beslissen hoe nu verder te gaan met Windpark Goyerbrug. Verantwoordelijk wethouder De Groot liet weten alle gehoorde meningen te wegen en de gemeenteraad spoedig te informeren over wat het college met alle input gaat doen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie