Afbeelding
screenshot www.belangenwijkersloot
INGEZONDEN

Nee tegen megawindturbines in de gemeente Wijk bij Duurstede

4 januari 2021 om 11:21 Natuur en milieu

WIJK BIJ DUURSTEDE Op 1 december kregen de inwoners van Wijk bij Duurstede een enquête voorgelegd waarin gevraagd mee te denken over locaties voor windturbines en zonnevelden. De enquête volgde op een door de vier Kromme Rijngemeenten in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) gemaakt energieplan. Hiervan maken 5 tot 8 windturbines van 5,6 MW deel uit. Verontruste inwoners van Wijk, waar het enthousiasme voor windturbines al jarenlang zeer gering is, klaagden bij wethouder Marchal dat de bevolking nog helemaal niet gevraagd was aan welke vormen van duurzame energie ze de voorkeur geeft. Zo is sprake van een voldongen feit dat bovendien in strijd is met de coalitie-afspraak dat er in deze raadsperiode geen sprake van windenenergie zal zijn. Marchal gaf toe dat aan de bevolking alsnog de fundamentele vraag gesteld moest worden hoe zij de energietransitie wilde vormgeven.

Deze vraag vormt de kern van een tweede enquête, die de gemeente op 18 december lanceerde. De meeste Wijkenaren zal het zijn ontgaan, gezien de beperkte bekendheid die eraan gegeven wordt. De verkeerde volgorde van de peilingen zorgt voor een chaotische toestand. De locatie-enquête zou moeten worden teruggetrokken. Ook zou de gemeente een voorbehoud bij de buurgemeenten moeten maken ten aanzien van het gemeenschappelijke RES-plan. De Wijkse bevolking kan immers windturbines afwijzen en voor een totaal andere oplossing kiezen, zoals diepe aardwarmte.

Er moet ruimte zijn voor een open discussie over alle opties en er moet over die opties voldoende informatie op tafel komen. De recente enquête wordt echter terloops, zonder enige toelichting en relevante informatie aan de Wijkenaren voorgelegd en zo gereduceerd tot een verplicht nummertje. Het lijkt dat de gemeente geen serieuze discussie wenst en wil voorkomen dat een goed geïnformeerde bevolking een andere richting inslaat.   

OVER WELKE WINDMOLENS GAAT HET? De windturbines uit het RES-plan van de Kromme Rijngemeenten zijn van hetzelfde type als Houten aan de gemeentegrens bij de Goyerbrug wil neerzetten. Het gaat om gevaartes (de Vestas V-150) met een ashoogte van 166 meter, een rotordiameter van 150 meter en dientengevolge een tiphoogte van 241 meter. Dit soort turbines zijn op dit moment de norm; met kleinere turbines valt, met subsidie en al, geen business case meer te maken. Wie in Wijk bij Duurstede voor windenergie is, kiest dus voor objecten van 241 meter hoog. In werking of stilstaand, en ’s nachts met knipperende lichten, zullen ze niet alleen in de directe omgeving het landschap ernstig aantasten en overlast en gezondheidsrisico’s voor de omwonenden met zich mee brengen, maar ook in de wijdere omtrek het beeld bepalen.

Onderzoeksbureau Pondera Consult deed eerder onderzoek naar de plaatsingsmogelijkheden in de Kromme Rijnstreek van dit soort turbines, rekening houdend met regelgeving en richtlijnen. Pondera ging voor de afstand tussen windturbine en woningen uit van een afstand van minimaal 400 meter. Dit is, toegepast op deze kolossen een onacceptabele en achterhaalde norm. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat in het belang van de gezondheid van omwonenden een veel grotere afstand vereist is. De WHO geeft op dit moment als richtlijn een afstand van 10 keer de ashoogte, wat bij deze windturbines zou moeten leiden tot een afstand tot woningen van 1660 meter. Duitsland en Denemarken nemen deze afstandsnormen over. In de locatie-enquête van begin december werd de strikvraag gesteld of de inwoners een afstand van minimaal 400 meter belangrijk vinden of niet, suggererend dat dit heel wat is. Dat bij dit soort windturbines een afstand van minstens 1660 meter pas verantwoord is, kregen de Wijkenaren niet te horen. Als we de WHO-richtlijnen voor COVID-19 strikt hanteren, waarom dan WHO-richtlijnen voor windturbines negeren?

ONZIN VAN VOORKEURSPLAATSING LANGS HET AMSTERDAM-RIJNKANAAL De Kromme Rijngemeenten hebben een voorkeur voor het plaatsen van de turbines langs snelwegen, spoorlijnen en kanalen, een voorkeur die ook elders wordt gehanteerd. Die structuren bepalen het landschap toch al sterk en windturbines, bij voorkeur in lijnopstelling langs die structuren geplaatst, zouden goed passen in het landschap ter plaatse. In het rapport van Pondera worden twee locaties in het Wijkse buitengebied met name genoemd als meest geschikt voor plaatsing van windturbines, nl. langs de noordelijke oever van het Amsterdam-Rijnkanaal, met plaats voor zes megawindturbines, en Bosscherwaarden, waar het Amsterdam-Rijnkanaal de Lek kruist, met plaats voor drie turbines. De Stichting Belangen Wijkersloot acht de redenering achter plaatsing langs grote infrastructurele werken en de specifieke uitwerking daarvan voor Wijk bij Duurstede een drogredenering en ongeloofwaardig. Bij windturbines van bescheiden formaat kan men het nog enigszins volgen, maar door de tegenwoordige hoogte beïnvloeden de turbines hun omgeving tot op zo’n grote afstand, dat er totaal geen relatie meer bestaat met de snelweg of het kanaal waarlangs ze zijn opgesteld. Dit geldt bij het Amsterdam-Rijnkanaal op Wijks grondgebied in versterkte mate. Het ligt drie meter onder het maaiveld, waardoor men zich van het kanaal, zelfs van dichtbij, vaak totaal niet bewust is. Men heeft er pas weet van als men pal aan het kanaal staat of op de Goyerbrug of de Irenesluizen, boven het water. Het kanaal is dus geenszins beeldbepalend in het landschap. Men ervaart een ongerept gebied met een grotendeels middeleeuwse verkaveling met weiden en boomgaarden, en met een rijk dierenleven. Het kanaal als argument er een aantal 241 meter hoge kolossen naast te plaatsen, is tekentafel-wijsheid, maar zonder inhoud en schadelijk in de realiteit.

Windturbines van 241 meter hoog kúnnen niet worden ingepast in ons Kromme Rijnlandschap. Men vergeet bovendien dat hier, op korte afstand van het Amsterdam-Rijnkanaal, ook het landschap van de Lek, uiterwaarden en rivierdijken, deel uitmakend van het Nationaal Landschap Rivierengebied, zal worden aangetast.

 OPROEP De Stichting Belangen Wijkersloot en individuele belanghebbenden roepen de gemeente Wijk bij Duurstede met klem op: houdt u aan het coalitieakkoord met betrekking tot windenergie; laat besluitvorming over energietransitie in RES-context uitsluitend in de gemeenteraad plaatsvinden; hanteer voor het bepalen van kaders en randvoorwaarden voor duurzame energie-oplossingen de nieuwste wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de volksgezondheid, onder andere neergelegd in recente WHO-richtlijnen; volg recente jurisprudentie van het Europese Hof met betrekking tot de impact op natuur en milieu en luister naar de waarschuwingen en zorgen over de verrommeling van het landschap en de aantasting ervan als cultuurhistorisch archief. Volg de juiste procedure: trek de premature locatie-enquête terug; ga op zoek naar alternatieven voor windenergie, communiceer hierover duidelijk en betrek de inwoners bij deze zoektocht; leg pas daarna aan de inwoners de keus voor van de verschillende opties, voorzien van eerlijke informatie en afwegingen die een rol spelen.

 Namens Stichting Belangen Wijkersloot, Jeroen van der Sluis

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie