Veel mensen maken zich zorgen over eventuele windmolenparken
Veel mensen maken zich zorgen over eventuele windmolenparken RESinBeeld.nl

INGEZONDEN Zorgen over plannen voor windmolenparken

1 januari 2021 om 10:11 Natuur en milieu

Maandag 14 december was er een online gespreksavond over zonnevelden en windmolenparken in de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede (“de Kromme Rijnstreek”). De plannen werden kort toegelicht en inwoners van deze gemeenten konden meepraten over de randvoorwaarden en criteria voor locaties voor zonnevelden en windmolenparken voor 200 meter hoge windmolens. De organisatie maakte direct duidelijk dat er niet gesproken mocht worden over specifieke locaties. Ook werd aangegeven dat het besluit om 5 tot 8 windmolens en 115 tot 180 hectare zonnevelden te plaatsen in de periode tot 2030 al genomen was en niet meer ter discussie stond. Beide uitspraken baarden mij zorgen, vooral omdat in Wijk bij Duurstede de inwoners niet zijn geraadpleegd voordat dit besluit door de gemeente werd genomen.

De Kromme Rijnstreek had voor de gespreksavond een aantal randvoorwaarden rondgestuurd waaraan locaties voor zonnevelden en windmolenparken zouden moeten voldoen. In deze voorwaarden werd aangegeven dat de gemeenten zonnevelden in stiltegebieden, natuurgebieden en weidevogelgebieden gaan voorkomen. De ontwikkeling van windmolenparken in deze gebieden werd volgens deze randvoorwaarden niet uitgesloten, terwijl windmolens lawaai maken en zonnevelden niet. Hoewel de gespreksleiders aangaven dat dit inderdaad gek was en ze deze zouden toevoegen, vergrootte dit mijn onrust over de gang van zaken. Zouden de gemeenten al specifieke locaties voor grootschalige windenergie op het oog hebben in natuur- of stiltegebieden?

Na de gespreksavond heb ik mij verder verdiept in dit energieproject. Ik vond twee openbare rapporten, waarin de mogelijkheden voor zonnevelden en plaatsing van 200 meter hoge windmolens worden verkend. Het rapport “Regio U16 – ontwerp RES” is opgesteld door de energieregio Utrecht en het onderzoeksrapport “Verkenning windenergie Kromme Rijnstreek” is opgesteld door PonderaConsult op aanvraag van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede. Na het lezen van deze rapporten werden mijn zorgen nog groter. Beide rapporten verkennen mogelijke locaties voor windenergie in de Kromme Rijnstreek. Voor de gemeente Wijk bij Duurstede komen zij op een beperkt aantal locaties uit, waar windenergie mogelijk zou zijn binnen de wettelijke normen.

Dit zijn echter geen geschikte locaties voor grootschalige windenergie. Als er windturbines komen op deze locaties, zal het overgrote deel van deze 200 meter hoge windturbines dichter dan 600 meter van huizen worden gebouwd. In Nederland mogen volgens de wet zulke hoge windturbines vanaf 400 meter van woningen worden geplaatst, maar dit levert ernstige geluidsoverlast op. Ten gevolge van deze geluidsoverlast zijn omwonenden gedwongen zo’n gebied te verlaten, omdat het niet leefbaar is, zoals in de Hoeksche Waard is gebeurd. In het buitenland zijn de regels strenger. Er wordt veelal een afstand van 1000 meter, en in sommige regio’s 10x de hoogte van een windmolen, dus tenminste 2 km van een woning, aangehouden.

Naast geluidsoverlast zullen de windmolens de sfeer van het buitengebied van Wijk bij Duurstede onherstelbaar aantasten. Jaarlijks genieten vele mensen van de prachtige omgeving rond Wijk bij Duurstede, van de landgoederen in een gebied met een unieke combinatie van landbouw en natuur. Dit landschapsbeeld zal door de komst van grote windmolens voorgoed ernstig verstoord worden. Een groot deel van de mogelijke locaties liggen in het Langbroekerweteringgebied. Het gehele Langbroekerweteringgebied is stiltegebied en grote delen behoren tot het Natuurnetwerk Nederland. Daarnaast is het een gebied met cultuurhistorische waarde met veel Rijksmonumenten. Hoewel in dit gebied dus 4 verschillende belemmeringen voor grootschalige windenergie aanwezig zijn, geeft het Pondera onderzoeksrapport aan dat het slechts “zachte belemmeringen” zijn, en windmolenparken daar mogelijk zijn.

Het verontrust mij zeer dat de gemeente Wijk bij Duurstede niet de belangen van haar inwoners voor een leefbare woonomgeving behartigt. De gemeente lijkt bereid een uniek natuur- en cultuurhistorisch landschap in te leveren om windmolenparken in de gemeente Wijk bij Duurstede mogelijk te maken, een zeer onwenselijke ontwikkeling.

Hetty Jolink

advertentie
advertentie