Het aantal beschikkingen jeugdzorg laat in 2019 een forse stijging zien ten opzichte van 2018. In 2018 waren dit er 1284, in 2019 maar liefst 1468. De wethouders Wil Kosterman en Hans Marchal geven aan dat 10,7 % van de jeugdigen een vorm van jeugdhulp krijgt, dit is in lijn met het landelijk beeld. „Bij gezinnen met multiproblematiek is het cruciaal dat de betrokken hulpverlening goed op elkaar is afgestemd en coördinatie van zorg plaatsvindt. De coördinatie van zorg valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Binding. Eén casemanager fungeert als contactpersoon in deze gezinnen en is het vaste aanspreekpunt. De verwachting is dat zo escalatie en de inzet van dure hulpverleningstrajecten of mogelijke uithuisplaatsingen kan worden voorkomen.”

Het is cruciaal dat betrokken hulpverlening goed op elkaar is afgestemd.

SIGNALEREN De problemen worden gesignaleerd door ouders, maar ook door scholen, kinderopvang of de jeugdgezondheidszorg. Leerkrachten zijn vaak de eerste signaleerders van een probleem. De scholen hebben een contactpersoon bij Binding/Loket Wijk en kunnen direct handelen bij problemen. Bij het voortgezet onderwijs is vaak een aanbod voor schoolmaatschappelijk werk. Het jongerenwerk speelt een belangrijke rol bij de doelgroep die op straat 'hangt'. De bedoeling is dat 'informele' signaleerders, zoals sportverenigingen en culturele instellingen meer handvatten krijgen om signalen bespreekbaar te maken. In 2019 waren vijf kinderen geplaatst in een zogenaamde essentiële functie (24-uursverblijf). De oorzaken hiervan zijn divers. Binding werkt hierin samen met Save en de inzet gebeurt op basis van een zorgvuldige afweging en procedures. De landelijke en regionale trend is meer gericht op hulp ambulant, thuisnabij en opvang zo mogelijk gezinsgericht in pleeggezinnen en gezinshuizen; liever niet in instellingen.

BREDE SCHOOL DE HEUL Op de vraag van Speijer over de gevolgen voor de leerlingen in Wijk bij Duurstede, nu de brede school in De Heul voorlopig niet wordt gerealiseerd antwoorden de wethouders dat deze gevolgen zeer beperkt zijn. „De huisvesting van de scholen is gedateerd. Vooral voor de kosten van energie heeft dit gevolgen; het onderhoud is hoog in verhouding tot de vergoeding die de schoolbesturen ontvangen. De klimaatbeheersing is in schoolgebouwen van deze leeftijd altijd een probleem. Ook moeten er nog steeds leerlingen naar de gymzaal aan het Walplantsoen door het verschuiven van de realisatie van deze brede school.

SPORTEN Uit onderzoek blijkt dat 78% (2016) van de jeugd wekelijks sport, vooral bij sportclubs. De gemeente stimuleert de jeugd om te gaan sporten en bewegen via de buurtsportcoaches, subsidies voor activiteiten en exploitatiebijdragen voor het accommoderen van sport en beweegactiviteiten.

door Ali van Vemde