Wil van Dam wordt toegezongen door Troubadour Boudewijn Hansen
Wil van Dam wordt toegezongen door Troubadour Boudewijn Hansen Marianne Schaap

Acht Koninklijke onderscheidingen

24 april 2020 om 17:00 Mensen

WIJK BIJ DUURSTEDE Burgemeester Iris Meerts belde vrijdagochtend met verscheidene inwoners, om hen persoonlijk te vertellen dat zij zijn benoemd in de Ridderorde. De burgemeester belt zeven van de acht personen. Een van de decorandi ontvangt het telefonische bericht via de Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten. De lintjesregen is altijd vlak voor Koningsdag, maar de bijbehorende ceremonie is uitgesteld wegens het coronavirus. Deze is later dit jaar. Dan reikt burgemeester Meerts hen de versierselen officieel uit.

FEESTELIJKE AANKONDIGING Voor 24 april was een feestelijke alternatieve ceremonie georganiseerd. Boudewijn Hansen, de Wijkse troubadour, of enkele leden van het brandweerkorps Cothen-Langbroek verrasten de nietsvermoedende mensen op feestelijke wijze thuis. Zij kondigden het telefoontje van de burgemeester aan. Uiteraard gebeurde dit met inachtneming van de 1,5 meter regel. Na afloop van het gesprek ontvingen de decorandi een boeket bloemen. Uiteraard zongen de genoemde boodschappers hen op passende wijze toe.

DECORANDI Mevrouw W. van Dam (Wil), de heer P. van Dijk (Pieter), de heer J. van Ditmarsch (Joop), de heer J.W.C.M. Fraters (Jan) en de heer A.J. Schoonderwoerd (Jeroen) zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw A.S.C. Van Beuningen-Hamming (Aleid) en de heer F.W.H. Van Beuningen (Frederik) zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer R. van der Pol (Roberto) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Allen verdienen deze eer op basis van hun bijzondere en langdurige inzet voor de samenleving. Zij zetten zich dag in dag uit belangeloos in voor de medemens. Hun inzet is opgevallen en heeft het verschil gemaakt. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor anderen.

WIL VAN DAM Wil van Dam-Kollen ontvangt de onderscheiding, omdat zij zich vanaf 1984 tot heden ononderbroken en op intensieve wijze inzet voor kwetsbare mensen in de samenleving. Zij staat naasten en mensen uit de (geloofs)gemeente altijd bij met raad en daad. Zij stond aan de wieg van de Stichting AED Hartstikke nodig. Nog steeds verricht zij hier als een spin in het web allerhande taken, zowel bestuurlijk als operationeel. In 2008 onderzocht zij de haalbaarheid en wenselijkheid van een hospice in de gemeente Wijk bij Duurstede en droeg zij bij aan de totstandkoming van het bedrijfsplan. Dit plan is vandaag de dag voor bestuurders nog een relevante leidraad. Zij verrichtte onderzoek naar hoe de zorg voor gasten opgezet moest worden en droeg bij aan de ontwikkeling van zorgplannen en protocollen. Haar verpleegkundige kennis en expertise kwam hierbij goed van pas. Haar drijfveer is een sluitend netwerk van (acute) zorg en ondersteuning voor mensen, die dit nodig hebben. Wil van Dam toont zich immer zeer maatschappelijk betrokken en initiatiefrijk.

PIETER VAN DIJK EN JEROEN SCHOONDERWOERD Pieter van Dijk en Jeroen Schoonderwoerd zijn lid van de vrijwillige brandweer van de Veiligheidsregio Utrecht, district Heuvelrug, post Cothen-Langbroek. Zij zetten zich ruim 20 jaren actief in bij brand- en rampenbestrijding in de gemeente, bij het verlenen van regionale bijstand aan andere gemeenten en bij brandbestrijding van rietenkapbranden, ook buiten de Provincie Utrecht. Hiermee dragen zij bij aan de openbare orde en veiligheid in de gemeente en daarbuiten. De heer Van Dijk is bevelvoerder, veiligheidsfunctionaris, manschap en heeft als specialiteit rietenkapbestrijding. Hij treedt op als oefenleider en als ploegleider. Hiermee levert hij een belangrijke bijdrage aan het besturen van de post Cothen-Langbroek. Het begeleiden van nieuwe brandweermensen en van nieuwe bevelvoerders en manschappen is bij hem in goede handen. Zijn vrijwillige activiteiten verricht hij naast zijn baan bij Recreatie Midden Nederland. De heer Schoonderwoerd is chauffeur/pompbediende en manschap en beheerst ook de kunst van de rietenkapbestrijding. Als hoofdbrandwacht van de post Cothen-Langbroek levert hij een belangrijke bijdrage aan het reilen en zeilen van de post. Hij toont grote betrokkenheid tijdens de oefenavonden en draagt bij aan leerzame oefeningen voor collega's en junioren. De heer Schoonderwoerd begeleidt nieuwe chauffeurs/pompbedieners. Hij verricht zijn vrijwillige werkzaamheden naast het runnen van een eigen bedrijf.

JOOP VAN DITMARSCH Joop van Ditmarsch spant zich vanaf 1994 op intensieve en ononderbroken wijze in voor de lokale samenleving. Zijn persoonlijke maatschappelijke verdiensten zijn zeer uiteenlopend. Centraal staat het sociale welzijn van de kwetsbare medemens, waaronder ouderen en mensen met schulden. In de jaren negentig was hij volksvertegenwoordiger voor de Partij van de Arbeid in de gemeente, gedurende vijf jaren was hij wethouder. Begin 2000 werd hij bestuursvoorzitter van de Pepijnhof en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van Villa Cesare.  Vanaf 2003 tot heden is hij scheidsrechter voor de KNVB district West 1 en begeleidt hij ieder weekend wedstrijden op zowel districts- als op verenigingsniveau. Tevens vlagt hij hoofdklasse en eerste klasse wedstrijden, denkt mee over de toekomst van het amateurvoetbal en is hij vertrouwenspersoon bij voetbalclub SVF in Cothen. Vanaf 2016 is hij secretaris van het Beraad van Kerken. In 2017 richtte Joop van Ditmarsch Stichting Schuldhulpmaatje op in Wijk bij Duurstede. Naast bestuurstaken, organiseert hij intervisiebijeenkomsten van plaatselijke afdelingen. De heer Van Ditmarsch wordt gekenmerkt als een zeer sociaal bewogen persoon, die graag zijn steentje bijdraagt aan een sociale en rechtvaardige samenleving. Hij is een echte verbinder, op wie nooit vergeefs een beroep wordt gedaan.

JAN FRATERS De onderscheiding gaat naar Jan Fraters, omdat hij zich vanaf 1978 tot heden verdienstelijk maakt voor de verbetering van het welzijn van de kwetsbare medemens, voor het maatschappelijke verkeer dan wel voor 'gemeenschapszin'. Dit alles doet hij vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid, hulpvaardigheid en met hart voor de medemens. Zowel bestuurlijk als operationeel zette hij zich in voor verschillende maatschappelijke organisaties. Hij was voorzitter van het parochiebestuur van de RK Parochie Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede en voorzitter van de Parochiële Caritas Instelling. Hij initieerde Stichting de Schakel (een ontmoetingscentrum) en tevens een fonds voor hulp aan kwetsbare mensen. Hij was vanaf het begin betrokken bij  het lokale vluchtelingenwerk en maakte werk van de totstandkoming van het Alzheimercafé en van lotgenotencontact. De heer Fraters was betrokken bij de oprichting van de Wijkse Algemene Bond voor Ouderen (WABO). Naast zijn voorzitterschap draagt hij zorg voor de redactie en productie van kwartaalblad 'Van A tot Z'. Het gemeentelijk vrijwilligersbeleid kan met regelmaat rekenen op zijn deskundig advies, evenals de lokale afdeling van het Rode Kruis. Jan Fraters is een verbinder pur sang.

ALEID VAN BEUNINGEN-HAMMING Aleid van Beuningen-Hamming ontvangt de onderscheiding omdat zij zich gedurende 23 jaren onafgebroken en belangeloos inzet voor de ontwikkeling van jong muzikaal talent en voor het cultureel erfgoed. Vanaf 1995 tot 2018 was zij adviseur en ondersteuner van de Stichting Elise Mathilde Fonds. Zij droeg er actief toe bij, dat kwalitatief hoogwaardige muziekinstrumenten (tijdelijk) beschikbaar worden gesteld aan jonge talentvolle musici. Zo kunnen zij hun talent optimaal ontwikkelen. Zij organiseerde culturele evenementen en bood zo de musici een podium. Als actief lid van de Commissie Maatschappelijke Cohesie was zij een belangrijke factor in het opzetten en uitbreiden van goede doelenactiviteiten van de Stichting Elise Mathilde Fonds. Hierbij gaat het om organisaties of instellingen, die een algemeen sociaal-cultureel of ideëel doel nastreven zonder winstoogmerk. In 2008 gaf mevrouw Van Beuningen een grote impuls aan de reactivering van de Stichting Eigen Muziekinstrument. Tot voor kort hielp zij jonge musici aan financiële middelen, waardoor deze zelf een kwalitatief hoogwaardig eigen muziekinstrument konden kopen. Daarmee legden zij een financiële basis voor verdere uitbouw van hun loopbaan. Zij creëerde voor de jonge musici een platform, om onderling ervaringen uit te kunnen wisselen, ensembles te kunnen vormen en gezamenlijk de muziek te promoten. Sommigen hebben inmiddels de internationale top bereikt. Mede door haar inzet en expertise heeft de stichting een unieke plaats verworven in de Nederlandse (klassieke) muziek. Vanaf 2010 is zij bestuurslid van het Nationaal Bomenmuseum Von Gimborn Arboretum. Met haar inzet draagt zij bij aan de kwaliteit en continuïteit van deze bijzondere bomentuin in Doorn.

FREDERIK VAN BEUNINGEN Frederik van Beuningen maakt zich vanaf 1990 tot heden onafgebroken en belangeloos verdienstelijk voor tal van maatschappelijke doeleinden. Hij doet dat voor zowel cultuur, het in stand houden van natuurwaarden, als voor de verbetering van het lot van mensen aan de onderkant van de maatschappij. Vanaf 1990 is hij bestuurlijk betrokken bij de Stichting Elisabeth Fonds, een goede doelenstichting, die uit de opbrengsten van haar vermogen vele initiatieven steunt in Nederland. Hij was een van de grondleggers van de Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit en tot vorig jaar bestuurslid. In deze hoedanigheid zette hij zich actief in voor natuur- en bosbeheer en voor het onderhoud van cultuurhistorische elementen. Hij stimuleerde een duurzaam beheer van natuur en erfgoed, met oog voor klimaatverbetering, herstel van biodiversiteit en recreatie. Samen met zijn familie bracht hij dit ook zelf in de praktijk. De heer Van Beuningen was jarenlang bestuurslid van de Stichting Steunfonds Ombudsman. Als bestuurslid van Eumedion, een corporate governance- en duurzaamheidsplatform voor institutionele beleggers, zette hij zich in voor het verbeteren van een goed ondernemingsbestuur bij Nederlandse beursondernemingen. Hij had hierbij oog voor relevante duurzaamheidsfactoren en streefde naar het toenemen van waarde op de lange termijn. De heer Van Beuningen draagt het 'betrokken aandeelhouderschap' een warm hart toe. 'Rentmeesterschap' en 'fatsoenlijk ondernemen' staan bij hem hoog in het vaandel. Zijn persoonlijke bijzondere verdiensten zijn gebaseerd op een grote maatschappelijke betrokkenheid en hebben een brede maatschappelijke uitstraling.

ROBERTO VAN DER POL De inzet van Roberto van der Pol is vanaf 1996 gericht op veiligheid binnen Defensie. Na zijn opleiding Vervoer Gevaarlijke Stoffen gaf hij het toen nog marginale vakgebied binnen de Koninklijke Marine op inspirerende manier vorm. Hij specialiseerde zich verder op het terrein van veiligheidskunde en ontwikkelde zich tot expert binnen het veiligheidsdomein. Binnen het Korps Mariniers slaagde hij erin om het ARBO- en veiligheidsbewustzijn te vergroten. Geen gemakkelijke opdracht in een organisatie als de Krijgsmacht, waar het uitvoeren van de opdracht heilig is. Zijn insteek was er altijd op gericht om de bedrijfsvoering, ook tijdens missies, toch op verantwoorde wijze door te kunnen laten gaan. Hij is topspecialist op zijn vakgebied en in staat om mensen te enthousiasmeren voor de thema's veiligheid en milieu. Zijn kennis en expertise deelt hij gevraagd en ongevraagd, waardoor de verbetering van veiligheid ook de nodige aandacht heeft en houdt. Hij toont zich een boegbeeld van hoe iemand op het terrein van veiligheid carrière kan maken van onderaf. De heer Van der Pol is majoor der mariniers.Vanaf het begin van zijn loopbaan bij Defensie zet Roberto van der Pol zich actief in voor belangenbehartiging van het defensiepersoneel binnen de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel. Hij is de drijvende kracht binnen de medezeggenschap van het Commando Zeestrijdkrachten en toont zich een bruggenbouwer tussen de belangen van de organisaties en die van het personeel. Hij verzorgde vele publicaties over ARBO en veiligheid in het vakbondsblad Trivizier. Dit gaf diverse keren een aanzet tot verbetering van de veiligheidscultuur binnen Defensie en bevorderde het veiligheidsbewustzijn van de militair en de burgerdefensiemedewerker. Als jongerenwerker zette hij zich een aantal jaren in voor de begeleiding van moeilijk opvoedbare jongeren.

Joop van Ditmarsch
Jan Fraters
Pieter van Dijk
Jeroen Schoonderwoerd
Aleid en Frederik van Beuningen
Roberto van der Pol
De burgemeester belt de decorandi
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie