Afbeelding
Lex van Lieshout ANP

Ingezonden brief: begrotingen Wijk bij Duurstede, Bunnik en provincie Utrecht misleidend

11 november 2019 om 15:27 Politiek

In ‘t Groentje van vorige week werden we geïnformeerd over de begrotingen 2020 van gemeente Wijk bij Duurstede en de provincie Utrecht en de week ervoor over de begroting 2020 van gemeente Bunnik. Wethouder Marchal liet ons weten dat de begroting van Wijk bij Duurstede sluit met een positief saldo van ‘slechts 160.000 euro’. Het gemeentebestuur van Bunnik liet weten dat de begroting van Bunnik sluit met een nadelig saldo van 805.600 euro en ons provinciebestuur liet ons weten dat de inkomsten van de provincie gelijk zijn aan de uitgaven en dat de begroting dus sluit met een saldo van 0 euro.

Inderdaad, de begrotingen van Bunnik en Wijk bij Duurstede eindigen met een ‘resultaat’ van de genoemde bedragen en de begroting van onze provincie eindigt inderdaad met een bedrag van 0 euro. Echter, de werkelijkheid is anders!

Om de werkelijkheid te zien en onder ogen te zien moet je wel de begrotingsboekwerken zelf goed bekijken en dat levert wel een heel ander beeld op! 

De begroting van Bunnik laat ons dan een nadelig saldo van baten en lasten zien van 1.771.000 (1,8 miljoen) euro, de begroting van Wijk bij Duurstede laat ons dan een voordelig saldo van baten en lasten zien van 494.000 euro en de begroting van onze provincie sluit in werkelijkheid met een nadelig saldo van 62.557.000 (62,6 miljoen) euro. 

Ook opvallend is dat de in alle drie begrotingsboekwerken opgenomen geprognotiseerde balansen qua presentatie van het vermogen niet correct aansluiten aan de begrotingsopstellingen. Uiterst slordig!

Waarom moeten wij als burgers en belastingbetalers toch steeds zo worden voorgelogen met misleidende jaarrekeningen en nu dan weer met misleidende begrotingen? En wat die misleidende jaarrekeningen betreft: waarom staan daar steeds geheel ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen bij? En waar blijven onze volksvertegenwoordigers (gemeenteraden en Provinciale Staten), die zich steeds maar weer laten voorliegen en er dus aan meewerken dat “het volk” steeds wordt voorgelogen?

Leo Verhoef, registeraccountant en inwoner van Wijk bij Duurstede

‘t Groentje vroeg de gemeente Bunnik en de gemeente Wijk bij Duurstede hoe het zit met deze bedragen.

In Wijk bij Duurstede - waar de begroting voor dinsdag 12 november op de agenda staat - stelde ‘t Groentje de vraag waarom, als de Begroting eigenlijk positief sluit met 494.000 euro, er vervolgens 330.000 euro in de spaarpot wordt gestopt: ,,Waarom is dat? Zo ziet de Begroting er toch minder rooskleurig uit dan hij is?” De gemeente legt uit dat ‘stortingen en onttrekkingen van reserves en voorzieningen’ deel uitmaken van de bedrijfsvoering: ,,Dit is geen bijsturing van resultaten. Vandaar dat deze mutaties ook expliciet aan de gemeenteraad worden voorgesteld. Op pagina 100 tref je een specificatie aan van alle mutaties op de reserves en voorzieningen. Hierdoor is het niet zo dat de begroting door onze wijze van presenteren er minder rooskleurig uitziet.” Ook zegt de woordvoerder: ,,De resultatenrekening van een gemeente kan op verschillende manieren gepresenteerd worden. In het boekwerk tref je bijvoorbeeld op pagina 42 een andere wijze van uitwerking aan.”

In Bunnik - waar de begroting inmiddels is aangenomen -  bevestigt de gemeentewoordvoerder dat de begroting op een tekort van 1,7 miljoen euro uitkomt. Vervolgens wordt daar het bedrag van 965.400 afgetrokken vanwege raadsbesluiten van de Kadernota, en vanwege andere raadsbesluiten over 2020. ‘t Groentje vroeg toen: ,,Kun je én voor de Kadernota (die de Begroting voorbereid) en voor de Begroting geld onttrekken? Waarom gebeurt dit niet in 1 bedrag - dus samen 1,7 miljoen? Het gaat toch om hetzelfde begrotingsjaar?” Het antwoord van de gemeente: ,,De Kadernota is een document waarin nieuw beleid wordt aangevraagd en bekeken wordt welke financiële dekking daarvoor nodig is. De Begroting is de financiële uitwerking van de genomen besluiten. Als er nieuw beleid wordt aangenomen kan daar dus een financieel effect door ontstaan. Dit zijn twee aparte beslismomenten voor de gemeenteraad.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie