Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie Utrecht introduceert subsidie voor ontwikkeling nieuwe ideeën duurzame landbouw

26 juni 2021 om 15:00 Natuur & platteland

UTRECHT De provincie Utrecht stelt 600.000 euro beschikbaar aan Utrechtse boeren om samen te komen tot nieuwe ideeën ten behoeve van de verduurzaming en daarmee toekomstbestendigheid van de sector. De subsidieregeling ‘Samenwerking voor Innovaties’, moet ertoe leiden dat marktpartijen gezamenlijk plannen uitwerken voor een meer winstgevende aanpak van natuurinclusieve, klimaatneutrale- en kringlooplandbouw.

Natuurinclusief boeren betekent dat deze bedrijven zorgvuldig gebruik maken van natuurlijke grondstoffen en bronnen, de bodem duurzaam beheren en de uitstoot van milieuverontreinigende stoffen verminderen. Deze vorm van landbouw vraagt om innovaties en om een andere manier van werken. Met het subsidiegeld kan de agrarische sector zelf aan de slag om te onderzoeken hoe binnen de nieuwe vormen van landbouw, voldoende mogelijkheden blijven om een goede boterham te verdienen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot: ,,Een toekomstbestendige agrarische sector is onmisbaar. Boeren zijn belangrijke voedselproducenten. Provincie Utrecht wil graag samen met de sector een omslag maken naar duurzamere vormen van landbouw. De subsidieregeling stimuleert om samen aan de slag te gaan voor nieuwe verdienmogelijkheden voor Utrechtseboerenbedrijven.”

REGELING De Utrechtse (grondgebonden) landbouwsector heeft al veel kennis over duurzaam bodembeheer, over de inzet op biodiversiteit binnen landbouwbedrijven, agrarisch natuurbeheer en vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze grote hoeveelheid kennis is goed bruikbaar voor het ontwikkelen en verder verbeteren van verdienmodellen. De subsidieregeling richt zich daarom op meer samenwerking tussen de partijen die zich al inzetten op de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen voor boeren. De nauwere samenwerking moet leiden tot goede oplossingen.

Partijen die van plan zijn nieuwe verdienmodellen verder te ontwikkelen, kunnen tot een bedrag van 300.000 euro subsidie aanvragen. In de praktijk zal het bijvoorbeeld gaan om vernieuwingen op het vlak van kortere ketens van boer tot consument. Ook kan een verandering in de manier waarop landbouwgrond gebruikt wordt onderdeel zijn van een aangepast verdienmodel of er kan bijvoorbeeld nader onderzocht worden welke bijdrage boeren kunnen leveren bij ecosysteemdiensten. Dat laatste is bijvoorbeeld het opslaan van koolstof door de aanplant van nieuwe bomen.

PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3+). Dit is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. De provincie maakt drie ton vrij voor de regeling en de Europese Unie vult dat aan met nog eens drie ton. Op die manier is zes ton beschikbaar voor de Utrechtse boeren.

Meer informatie over de openstelling van de regeling, het doen van de aanvraag en de randvoorwaarden, staat op een www.provincie-utrecht.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie