Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt een breed onderzoek uitgevoerd om vogels als de huismus in kaart te brengen.
Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt een breed onderzoek uitgevoerd om vogels als de huismus in kaart te brengen. Pixabay - Sipa

Tweede gemeentebrede gebiedsgerichte ontheffing een feit

5 februari 2021 om 15:00 Wonen

WIJK BIJ DUURSTEDE De gemeente Wijk bij Duurstede heeft in 2020 een ontheffingsaanvraag ingediend bij de provincie Utrecht voor een gemeentebrede gebiedsgerichte ontheffing op basis van een soortenmanagementplan voor de soorten huismus, gierzwaluw, gewone dwergvleermuis, laatvlieger en ruige dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de bebouwde kom van de gemeente Wijk bij Duurstede die bestaat uit de plaatsen Langbroek, Cothen en Wijk bij Duurstede. Aan de aanvraag ligt een Soortenmanagementplan (hierna: SMP) ten grondslag. In tegenstelling tot ‘reguliere’ ontheffingen wordt met een generieke ontheffing op voorhand toestemming verleend voor toekomstige ontwikkelingen. De ontheffing is aangevraagd voor een looptijd van 10 jaar.

Deze gebiedsgerichte ontheffing is de tweede officiële gebiedsgerichte ontheffing binnen de provincie Utrecht die wordt afgegeven voor een hele gemeente. In 2018 is al een gebiedsgerichte ontheffing verleend voor een wijk binnen de stad Amersfoort (pilot SMP), waarna de gemeente Zeist de primeur had voor de eerste gemeentedekkende ontheffing.

VOORDELEN Er zijn veel voordelen aan een gebiedsgerichte ontheffing ten opzichte van een reguliere ontheffing. Zo wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een breed onderzoek uitgevoerd om de aanwezige populaties en netwerken van de beschermde soorten in beeld te brengen. Hiermee kunnen veel beter knelpunten en kansen in beeld worden gebracht om de staat van instandhouding van de soorten te verbeteren en kunnen hiervoor gerichte soortspecifieke maatregelen genomen worden. De gemeente schrijft de ontheffing door aan derden en draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de uit te voeren maatregelen.

Zo kunnen bijvoorbeeld woningcorporaties tien jaar lang aan de slag met renovatieprojecten zonder hiervoor steeds losstaand (minder effectief) onderzoek naar beschermde soorten te hoeven doen en losse ontheffingen aan te vragen. Hiermee kan de energietransitie veel makkelijker doorgang vinden.

MINDER KOSTEN Uiteindelijk brengt deze aanpak minder kosten met zich mee (de provincie zorgt ook nog voor een subsidie voor het uitgevoerde onderzoek van max 50.000 euro). Door de monitoring die verbonden is aan het SMP blijft in beeld hoe het gaat met de beschermde soorten en of de getroffen maatregelen ook werken. Indien nodig kunnen er vroegtijdig maatregelen getroffen worden om achteruitgang in de populatie te voorkomen.

De ontheffing kan onder bepaalde voorwaarden ook door de gemeente doorgeschreven worden aan particulieren wanneer zij energetische werkzaamheden willen uitvoeren. Hierdoor worden zij ontlast van onderzoek(skosten) en eventuele vertraging door het aanvragen van een ontheffing. Daardoor stijgt het draagvlak voor natuur en ontstaat er meer bewustwording over beschermde soorten in de bebouwde omgeving.

De ondertekening vond plaats op 2 februari. De provincie Utrecht hoopt dat andere gemeenten dit mooie voorbeeld gaan volgen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie