Fietstunnel bij De Staart
Fietstunnel bij De Staart Provincie Utrecht

Toekomst voor de fiets: regio en rijk bouwen verder aan Nederland fietsland

Verkeer en vervoer

UTRECHT Snel en veilig doorfietsen in het hele land. Met op handige plekken goede fietsenstallingen, waar je kunt overstappen op bus, trein, tram of auto. Zodat iedereen in Nederland op tijd en gemakkelijk op de fiets naar het werk of naar school kan en de fiets een aantrekkelijke optie is naast de auto en het openbaar vervoer. Met die ambitie presenteren gemeenten, provincies, vervoerregio’s en het Rijk, verenigd in het fietssamenwerkingsverband Tour de Force, het Nationaal toekomstbeeld fiets op hoofdlijnen (NTF). Het plan bevat een eerste inventarisatie van mogelijke fietsinvesteringen in heel Nederland voor de komende jaren. Aan het NTF op hoofdlijnen werkten ruim 500 fietsprofessionals uit heel Nederland.

NATIONAAL TOEKOMSTBEELD FIETS De ambitie van Rijk en regio’s is de Fiets als volwaardige modaliteit en effectieve oplossing in te zetten voor de nationale opgaven op gebied van woningbouw en verstedelijking, bereikbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid. Beoogd wordt een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor. Tot en met 2027 is geïnventariseerd dat alleen al in de provincie Utrecht voor 482 miljoen euro aan maatregelen nodig zijn voor een hoogwaardig regionaal fietsnetwerk met 1300 kilometer aan snelfietsroutes en stedelijke doorfietsroutes, aantrekkelijke recreatieve stad-landverbindingen en een verwachte opgave van zo’n 50.000 fietsparkeerplekken. Het NTF zal daarbij het gewenste gezamenlijke toekomstperspectief zijn dat voor ogen wordt gehouden.

EERSTE INVENTARISATIE Dit toekomstbeeld Fiets is een schets op hoofdlijnen tot 2040. Provincies en vervoerregio’s hebben hiervoor de inhoud aangeleverd, zo ook provincie Utrecht. Dat heeft een eerste inventarisatie opgeleverd, waarin voor miljarden aan benodigde investeringen opgesomd staan. Voor de aanleg van ontbrekende schakels van een landelijk dekkend hoofdfietsroutenetwerk staan op deze eerste groslijst voor 1 miljard euro aan mogelijke maatregelen tot en met 2025. De komende tijd wordt verder gewerkt aan het NTF en bijbehorende uitvoeringsagenda voor de kortere termijn. Provincie Utrecht gaat dan ook weer met de betrokken regiopartners aan de slag om samen te kijken welke maatregelen het meest kansrijk zijn, en wat het meest prioriteit heeft. In het najaar verwachten we met Rijk tot een nader uitgewerkt toekomstbeeld fiets te komen, als basis voor toekomstige investeringsbeslissingen.

UTRECHTSE AMBITIE Arne Schaddelee, gedeputeerde Mobiliteit provincie Utrecht: ,,De Utrechtse ambitie is groot. Utrecht heeft de drukste fietspaden van Nederland. De verwachting is dat deze groei doorzet, wat resulteert in ongeveer 75 procent meer fietsritten in 2040 ten opzichte van 2015. Als we verder geen maatregelen treffen raken routes overbelast. Met het Nationaal Toekomstbeeld Fiets hebben we nu in beeld waar de uitdagingen liggen”.

POTENTIE FIETS BENUTTEN Staatssecretaris Van Veldhoven: ,,Ik vind het mooi dat we als Nederland fietsland samen vooruit willen. Ondanks dat veel fietsritten naar het werk zijn weggevallen, zijn we in coronatijd toch meer gaan fietsen. Fietsen zit in ons DNA. En de voordelen zijn evident: fietsers zijn minder vaak ziek, nemen weinig ruimte in op de weg en houden de lucht schoon. De komende jaren komen er veel huizen bij in ons land, vaak in de binnenstad. Dan is de fiets een ideale optie, maar ook daarvoor zijn investeringen nodig. Heel goed dus dat alle partijen gezamenlijk hun schouders eronder zetten om de potentie van de fiets nog beter te benutten.”

advertentie
advertentie