De Lekdijk bij Wijk bij Duurstede
De Lekdijk bij Wijk bij Duurstede HDSR

Op weg naar een veilige en beleefbare Lekdijk

18 juli 2020 om 11:30 Verkeer en vervoer

REGIO De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen, versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende jaren de dijk. Naast de veiligheidsfunctie, heeft de dijk ook een belangrijke rol als het gaat om mobiliteit en recreatie. Daarom grijpt het waterschap de dijkversterking aan om samen met de gebiedspartners de dijk opnieuw in te richten. Het waterschap, de provincie Utrecht en de zeven dijkgemeenten in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden hebben daarvoor de Visie Mobiliteit en Recreatie opgesteld. Met deze visie gaan de partners op weg naar een veilige en beleefbare dijk.

De Lekdijk wordt gebruikt door verschillende weggebruikers. Woon-werkverkeer, landbouwverkeer, fietsers, wandelaars, iedereen zoekt zijn weg op de dijk. De ene gebruiker kent de Lekdijk op zijn duimpje, de andere gebruiker komt er voor het eerst. Dat zorgt ervoor dat langzame weggebruikers als wandelaars of fietsers zich soms onveilig voelen op de dijk. Het waterschap, de provincie en de gemeenten hebben daarom de ambitie uitgesproken om het gevoel van veiligheid op de dijk te vergroten. Ook is het doel om het te hard rijden op de Lekdijk te verminderen.

AANDACHT VOOR FIETSERS EN WANDELAARS De dijk wordt veel gebruikt door recreanten. Via digitale enquêtes onder bijvoorbeeld de Fietsersbond en Landschap Erfgoed Utrecht zijn wensen en aandachtspunten van recreanten opgehaald. Fietsers en wandelaars maken gebruik van de Lekdijk om te genieten van de natuur en het cultureel erfgoed langs de dijk. In de Visie Mobiliteit en Recreatie wordt meer nadruk gelegd op recreatief verkeer. De Lekdijk kent beperkt doorgaand verkeer en dat biedt kansen voor recreatie. Het is de bedoeling dat er meer rustpunten voor fietsers komen. Op deze locaties kan ook de historie van de dijk worden verteld. Dat past binnen de ambitie van de Provincie Utrecht om de Lekdijk meer deel te laten uitmaken van het omliggende landschap. 

UNIFORME INRICHTING OP DE DIJK De Lekdijk wordt door verschillende weggebruikers gebruikt. Waar zich welk gebruik afspeelt, verschilt per stukje dijk. Desondanks is het de wens van het waterschap, de provincie en de gemeenten om te komen tot een uniforme inrichting op de dijk, van Amerongen tot Schoonhoven. Een vergelijkbare weginrichting en vergelijkbare snelheidsremmende maatregelen zorgen voor duidelijkheid bij de gebruiker en vergroot de verkeersveiligheid. 

VERBINDENDE FUNCTIE De verbindende functie van de dijk staat voor de verschillende overheden als een paal boven water. Dan gaat het om het ontsluiten van kernen en bedrijven, de toegang tot woon- agrarische of bospercelen en de recreatief verbindende functie. Die verbinding moet gewaarborgd blijven bij de nieuwe inrichting van de Lekdijk, een belangrijke wens in de visie Mobiliteit en Recreatie.

EEN EERSTE STAP De visie Mobiliteit en Recreatie is een gezamenlijke eerste stap van het waterschap, de provincie en gemeenten. Met hun ambities liggen zij op één lijn: zij willen de Lekdijk in zijn geheel uniform, veilig en verbindend maken. Hoe de uitwerking per deeltraject van de dijk zal zijn, onderzoeken ze de komende tijd. Dat hangt onder andere samen met de dijkversterking op de verschillende trajecten en wat daarvoor nodig is aan maatregelen.

,,De dijk is een prachtig lint in het landschap. Wij willen als waterschap graag dat de dijk een mooie landschappelijke eenheid wordt na de dijkversterking. Dat we nu als gemeenten, provincie en waterschappen het eens zijn geworden over hoe dat er uit moet zien, daar ben ik heel blij mee" aldus Hoogheemraad Els Otterman. 

 Wethouder Hilde de Groot, Houten: ,,Ik vind het vooral belangrijk dat de Lekdijk over de hele lengte verkeersveilig is. Dat mensen via deze route al fietsend kunnen genieten van mooie vergezichten over het landschap, de rivier en bijzondere objecten zoals bijvoorbeeld Fort Honswijk."

Wethouder Hans Marchal van gemeente Wijk bij Duurstede: ,,Onze belangrijkste ambitie is een (verkeers)veilige, beleefbare dijk met mooie koppelkansen, waarbij een fietspad aan de teen van de dijk de belangrijkste is!"

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie