De rivier de Lek stroomt door onze regio en wordt aan weerszijden begrenst door de Lekdijk. HDSR heeft geconstateerd dat de Lekdijk nog niet overal voldoet aan de strengere normen die sinds 2017 gelden en heeft daarom het project Sterke Lekdijk opgestart. Doel van dit project is om de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer te versterken. Met deze dijkversterking zorgt HDSR ervoor dat de Lekdijk ook in de toekomst voldoende veilig blijft. 

[VERENIGING] Het project Sterke Lekdijk heeft consequenties voor aanwonenden en landeigenaren. Tussen Amerongen en Schoonhoven bevinden zich circa 450 dijkadressen en zijn veel percelen in eigendom van agrariërs. Hoewel iedereen het erover eens is dat de Lekdijk verstevigd moet worden hebben belanghebbenden toch de Vereniging Sterke Lekdijk (VSL) opgericht. Initiatiefnemers Michiel Hoctin Boes, Dirk Schakel en Jan de Hoop geven toelichting over het waarom van de VSL.

Michiel: ,,Om misverstanden te voorkomen wil ik laten weten dat we het er mee eens zijn dat de Lekdijk verstevigd moet worden en dat we met het waterschap willen samenwerken. Waarom we een vereniging hebben opgericht is dat we vinden dat de gevolgde aanpak onvoldoende rekening houdt met de belangen van aanwonenden en perceeleigenaren. Wat we willen bereiken is dat er echt naar ons geluisterd wordt en onze initiatieven meegewogen worden. We willen als volwaardig gesprekspartner beschouwd worden. Er is nog veel onbekend en het project is zeer ingrijpend voor veel aanwonenden en perceeleigenaren."

Jan: ,,Om enig beeld te krijgen over het waarom van de VSL moet je kennis hebben van de aanpak die door de HDSR gevolgd wordt. Men begint met een, zoals zij het noemen, keukentafelgesprek. In dit gesprek licht de omgevingsmanager het project en de mogelijke impact van de dijkversterking voor de betrokkene toe. Wanneer de HDSR zich het land wil toe-eigenen laten ze de grond taxeren en doen een aanbod. Wie akkoord gaat, kan met de financiële vergoeding elders woonruimte en/of grond zoeken. Maar komt men er met het HDSR niet uit, dan kan men overgaan tot een onteigeningsprocedure en wordt je je huis en/of je grond gewoon ontnomen."

Michiel: ,,Het gaat gelijk al mis bij het keukentafelgesprek. Dit is geen echt gesprek, maar in feite slechts het communiceren wat HDSR besloten heeft om te doen met jouw woning of grond. Veel bewoners weten er te weinig vanaf en komen onvoorbereid bij het keukentafelgesprek. Er wordt veel informatie gegeven. De impact is voor veel mensen erg groot. Je huis moeten opgeven waar je je hele leven gewoond hebt en de boomgaard die je in decennia hebt opgebouwd geeft een psychische dreun van jewelste."

Michiel: ,,Wij willen een eerlijke en open communicatie en het positief bekijken. Nogmaals: we hebben alle begrip voor de dijkwerkzaamheden maar willen dat de HDSR met ons in overleg treedt. Er zijn diverse oplossingen mogelijk en ik weet dat de HDSR een 8-tal varianten onderkent. We willen mee kunnen praten tijdens de planvormingsfase en niet pas bij de uitvoeringsfase. Het keukentafelgesprek wordt gevoerd door de uitvoerders, niet de planners. Wij merken dat er daardoor geen ruimte voor gesprek meer is en dat vragen waar men mee zit onbeantwoord blijven."

Dirk: ,,Op papier kan het er eenvoudig uitzien: je verkoopt het een en koopt iets anders weer terug. Maar in de praktijk is het niet zo simpel. Je kunt je niet zomaar elders vestigen en veelal hebben we te maken met complexe regelgeving. Zo is bij voorbeeld de toegestane stikstofuitstoot van boeren afhankelijk van de hoeveelheid grond die men in bezit heeft. Ook zijn er bepalingen die afhankelijk zijn van het quota huiskavels. Dan is elders grond verwerven daar geen oplossing voor."

Michiel: ,,We vinden het jammer dat bewoners en perceeleigenaren niet vroegtijdig betrokken zijn en mee hebben kunnen denken. Dat is wat wij willen: meedenken en meewerken vanuit een gezamenlijk belang. Wij hebben ook technische expertise ingehuurd en nog twee alternatieven bedacht waarbij er meer rekening gehouden wordt met de belangen van aanwonenden, zonder dat dit ten koste gaat van de belangen van het HDSR. Als VSL behartigen we de belangen van betrokkenen en zoeken we de samenwerking met de HDSR. Inmiddels hebben zich honderden mensen aangemeld als lid van onze vereniging en verkrijgen we daardoor steeds meer slagkracht. We informeren onze leden en zijn gesprekspartner voor alle partijen. Naast de HDSR hebben we bijvoorbeeld ook te maken met de gemeente, Staatsbosbeheer en LTO Nederland. We hebben het ook onder de aandacht gebracht bij politieke partijen. Door de mensen goed te informeren zijn ze veel beter in staat hun eigen keuzes te maken. We voorzien ze ook van vragenlijsten die ze kunnen gebruiken bij het keukentafelgesprek. Wanneer alles duidelijk is en ze hun bezit willen overdragen aan de HDSR helpen we ze daar ook bij. Maar dan is het een weloverwogen besluit, een positieve uitkomst."

Wie meer wil weten over de Vereniging Sterke Lekdijk kan contact opnemen via info@sterkelekdijk.nl of via Facebook VerenigingSterkeLekdijk.

Lees meer over het hele traject van de dijkversterking.  

door Richard Thoolen