De verwachting is dat er eind 2021 met de aanleg van het zonneveld kan worden gestart.

Op 16 april heeft de gemeente vier van de acht ingediende principeverzoeken goedgekeurd om de vervolgfase in te gaan, het (onder voorwaarden) indienen van een vergunningsaanvraag. Plan Zonnevelden Wijkerbroek is hier één van. „Om de klimaatdoelstelling te halen zijn zonnevelden op de grond noodzakelijk. Dit moet goed worden ingepast in de samenleving. Het is dan ook belangrijk dat mensen meedenken en meedoen. Zo krijg je draagvlak. Inwoners kunnen participeren, daarvoor werken we samen met EWEC, een krachtige partner.” zegt Jeroen Schmaal van Sunvest. Gijs van Heemstra (LC Energy) opende de avond met een korte uitleg over het verloop van de avond en nodigde de aanwezigen uit veel input te geven. „Wij willen een rijkere flora en fauna terugbrengen dan er nu is.  Hierin hebben ook de inwoners een stem.”  De overlegpartners in dit project zijn de Gemeente Wijk bij Duurstede, Provincie Utrecht, HDSR (Hoogheemraadschap), Mooisticht en Raap. Alle informatie over zonneparken in Wijk bij Duurstede is te vinden op de website zonneveldenwijkbijduurstede.nl

EWEC Marc Gnodde praatte mee namens de EWEC. De gemeente is al jaren bezig de energietransitie vorm te geven door met burgers in gesprek te gaan om te voldoen aan de landelijke richtlijnen. In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn, dat betekent dat er in Wijk bij Duurstede plaats is voor 60 ha aan zonneparken. Er is in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn. Vijf van de acht initiatieven kwamen door de toetsing, vier gaan er door. EWEC wil een zo groot mogelijk draagvlak voor deelname vanuit de bevolking en gaat zich inzetten voor de financiële participatie. Landschappelijk moet het zo goed mogelijk worden ingericht. Marc Gnodde: „75% van het gebied wordt bedekt door zonnepanelen, de helft van de ambitie van de gemeente. We willen hier wel wat voor terug; 50% eigenaar worden van het park. Hier gaan miljoenen in om en daarvoor heb je een bank nodig. Ook moet er iets worden teruggegeven aan de bewoners, een donatie die een mooie bestemming moet krijgen.” Aan de deelnemers deze avond werd gevraagd waar de voorkeur naar uitgaat: de Wijkse moestuin, heemtuin, extra laadpalen, een fietspad langs de dijk of Natura 2000 Gravenbol versterken; een fietspad langs de dijk kreeg de voorkeur. We kijken nu hoe iedereen financieel kan participeren in de vorm van aandelen of obligaties. In een poll-vraag kon de voorkeur worden uitgesproken voor deelname voor  250, 1250 of 3000 en meer euro of niet meedoen. De meerderheid koos voor 3000 euro of meer.

Het gebied is een afwisseling van fruit, akkers en weilanden.

INPASSING IN HET LANDSCHAP Esther van der Tuin van Eelerwoude ging deze avond uitgebreid in op het concept ontwerp; aan de noordelijke kant van de zonnevelden tegen het Amsterdam-Rijnkanaal, aan de Middelweg West en de Broekweg. Volgens verwachting zijn de ecologische effecten gering. Omdat dit archeologisch gebied is, zal daar bij de beplanting rekening mee worden gehouden en wordt de grond zoveel mogelijk met rust gelaten. Dit betekent dat er geen grote gaten worden gegraven. Bodemonderzoek zal  nu en over 25 jaar plaatsvinden. Al in 1880 werden de lagere gebieden gebruikt voor vee, hogere gebieden voor fruitteelt. Er was toen nog geen Amsterdam-Rijnkanaal.  Esther: „Doorzichten willen we behouden,die benadrukken de verkaveling van het landschap. We willen kiezen voor lokale beplanting en de archeologische vindplaats beschermen. Het is een vruchtbaar, waterrijk gebied, dit watersysteem willen we intact houden.” Er is ook ecologisch onderzoek gedaan waarbij onder andere reeën, hazen, egels zijn waargenomen. Ook is in het verleden de heikikker gesignaleerd. Het gebied wordt nu agrarisch gebruikt. In het concept ontwerp beslaat het westelijk en noordelijk gebied aan de Middelweg West 20 ha, de bocht Romeinenbaan 9 ha; in totaal 29 ha. Basiselementen zoals hekken, worden zo transparant mogelijk gemaakt, achter hagen en beplanting. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal komen inrijmogelijkheden, slechts enkele keren per jaar zal daar gebruik van worden gemaakt.. Het plan is drie velden te maken met verschillende hoogtes; 1,80 m, 2.20 m en 1.50 m hoog. Zo is er ruimte voor beplanting met verschillende inheemse soorten en begrazing met schapen. De lage panelen creëren afstand tussen de weg en het zonneveld. Een proefopstelling laat zien hoe het samen gaat met fruitbomen. Bestaande beplanting wordt gehandhaafd en aangevuld. Treurwilgen blijven, er komt een nieuw bosje, een plek waar je kan zitten als je aan het wandelen bent. Op de vraag hoe de landschappelijke velden met fruitbomen optimaal kunnen worden ingericht bleek dat de toehoorders  voorstander zijn van aantrekkelijk kijkgroen dat deel uitmaakt van de Bloesemroute. De variëteit aan beplanting zal het zonnveld zoveel mogelijk uit het zicht onttrekken en de kleinschaligheid van het gebied terugbrengen. Het doel is zoveel mogelijk het fruit behouden, bijvoorbeeld door laagstambomen als haag te gebruiken.Koos Iestra van Haver Droeze vertelde verder over het profiel; een hakhoutbosje, natuuroevers langs de watergangen en een struinpad van Middelweg West tot aan de Broekweg. De deelnemers kozen via de poll-vraag, hoe dit aantrekkelijk moet worden gemaakt, voor doorkijkjes met ook zicht op de panelen. Ook werd gevraagd welke fruitrassen men hier graag zou zien. Historische fruitrassen kregen de voorkeur boven fruitbomen die het hele seizoen door bloeien. Ook aan de vogels en muizen is gedacht, hiervoor komen wintervoedselveldjes. Zodra het onderzoek is afgerond wordt op het gebied van flora en fauna wordt dit openbaar. Dit wordt onderdeel van de vergunningaanvraag.

VERVOLG De vergunningsaanvraag zal in juni worden ingediend. Dan volgt het collegebesluit waarschijnlijk eind juni en daarna de openbare ter inzagelegging van de plannen in juli. De vergunning zou dan in september verleend kunnen worden, waarna subsidie kan worden aangevraagd. De ambitie is om eind 2021 te starten met de bouw, dan kunnen de zonnevelden operationeel zijn aan het eind van het eerste kwartaal 2022. De bedoeling is dat de zonnevelden dan feestelijk worden geopend.

door Ali van Vemde