Het proces van de vergunningaanvraag met inspraak- en bezwaarmomenten
Het proces van de vergunningaanvraag met inspraak- en bezwaarmomenten Kuun Jenniskens

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Windpark Goyerbrug

16 april 2019 om 17:32 lokaal

HOUTEN Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 16 april een ontwerpbesluit genomen over de verlening van de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug. In haar toelichting zegt wethouder Hilde de Groot dat er een voorstel naar de raad gaat om een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. ,,Daarmee wordt de eerste formele stap gezet in de besluitvorming over het windpark om de omgevingsvergunning te verlenen.''

door Martin Monkel

Aan de zuidkant van het Amsterdam-Rijnkanaal komen ter hoogte van de Goyerbrug over een lengte van ruim 1,5 km vier turbines. Het gaat om een nieuwe generatie windmolens met een tiphoogte van ongeveer 240 meter en een vermogen van elk 5,6 megawatt per uur. Voor de realisatie ervan moet het bestemmingsplan worden aangepast. In dat verband heeft initiatiefnemer Ruben Berendts een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd. Daaruit volgt dat het voornemen past binnen de daarvoor gestelde kaders. De locatie betreft een aangewezen gebied voor windenergie en het draagt bij aan de doelstellingen van duurzaamheid. Er kan worden voldaan aan de geluidsnormen en aan de voorwaarden van het Activiteitenbesluit als het gaat om de slagschaduw en de externe veiligheid. Door de provincie is reeds een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming verleend. Op 27 maart heeft een informatief overleg plaatsgevonden met belanghebbenden, de initiatiefnemer en de gemeente. ,,Zorg dat het windpark van iedereen wordt'', was een daar gehoorde wens.

DRAAGVLAK Uitgangspunt is dat het draagvlak voor het windpark belangrijk is en aantoonbaar moet zijn. ,,Van de 15 personen die binnen een straal van 500 meter wonen heeft nu 2/3 een overeenkomst gesloten met Bleu Bear Energy. Buiten die zone is er sprake van 50 tinten grijs'' zegt De Groot. ,,We hebben met veel mensen gesproken en hebben een aardig beeld van de verschillende meningen. Mensen zijn bezorgd, hebben begrip voor de transitie maar willen dan wel meedelen in de lusten. Daaruit volgt een behoorlijke mate van acceptatie.''

PROCES De raad besluit op 28 mei over de verklaring van geen bedenkingen. Het college vindt het belangrijk om het gebied te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark. Daarom wordt de raad tevens voorgesteld een windfonds in te stellen. Als de raad daarmee akkoord gaat wordt dit fonds de komende tijd organisatorisch en financieel uitgewerkt. ,,Hierbij betrekken we inwoners en andere belanghebbenden. Daarbij kan gedacht worden aan maatschappelijke projecten op het gebied van de leefbaarheid'' aldus de wethouder. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een 'coöperatie molen' in het leven geroepen, waarin particulieren financieel kunnen deelnemen in de opbrengst van het windpark.
Op 8 en 14 mei zijn er rondetafelgesprekken (RTG) over het raadsvoorstel om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven: op 8 mei is er de gelegenheid om in te spreken, op 14 mei zijn de raadsleden aan zet om het college te bevragen. Als de raad op 28 mei de ontwerpverklaring van geen bedenkingen geeft, gaat de ontwerp-omgevingsvergunning zes weken ter inzage. Er kunnen dan door belanghebbenden zienswijzen ingediend worden. In de zomermaanden worden deze zienswijzen beoordeeld. Hierna wordt de raad gevraagd een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Pas als de raad deze definitieve verklaring van geen bedenkingen afgeeft, kan de omgevingsvergunning voor Windpark Goyerbrug verleend worden.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie